ALGEMEEN

Wij streven steeds naar volledige transparantie met ons cliënteel in de berekeningswijze van de in rekening gebrachte kosten en erelonen. Vooraf wordt met de individuele cliënt de tarificatie van zijn dossier besproken. Essentieel voor ons kantoor is dat elke individuele cliënt na afsluiting van zijn dossier een winnaar is, ongeacht het belang en de omvang van zijn zaak. Recht voor iedereen én dus betaalbaar voor iedereen.

RECHTSBIJSTAND

Veel vaker dan gedacht, kan er zowel door de particulier als de ondernemer een beroep gedaan worden op een verzekering die hen de mogelijkheid geeft om zich te laten bijstaan door een advocaat van hun keuze wanneer er zich een verzekerd schadegeval voordoet.

Enkele voorbeelden kunnen dit verduidelijken:
+ U wordt gedagvaard voor de politierechtbank voor een inbreuk op het wegverkeersreglement.
Uzelf of uw kind zijn het slachtoffer van een al dan niet opzettelijk veroorzaakt schadegeval door derden.
+ U wordt het slachtoffer van al dan niet foutieve burenhinder.
+ U bent het slachtoffer van een verkeersongeval met materiële en/of fysieke schade te wijten aan het gedrag van een derde, een put in het wegdek, een slechte zichtbaarheid door een gebrek aan onderhoud van de weginfrastructuur, …
+ U kan bij ons steeds terecht voor een eerste advies terzake en nazicht van uw polis.

DE ERELONEN

Het ereloon maakt de compensatie uit voor onze intellectuele dienstprestatie. Afhankelijk van het dossier en de aard van de zaak, wordt het ereloon berekend, hetzij per uur voor niet in geld waardeerbare aangelegenheden, hetzij uit een vooraf afgesproken bedrag, hetzij uit een vooraf bepaald percentage. Wanneer er belangrijke kosten dienen te worden voldaan door ons kantoor bij de opening van een dossier, kan er, na voorafgaandelijke bespreking met de cliënt, een provisie ( voorschot) worden gevraagd.

DE KOSTEN

Ieder advocatenkantoor heeft een aantal variabele en vaste kosten. Deze kosten worden forfaitair per handeling of document in rekening gebracht, en liggen vooraf ter inzage beschikbaar voor elke cliënt.

De kosten bestaan uit vaste kantoorkosten én gerechtskosten.

Soort kost

Excl BTW

Incl BTW

Opening dossier (prijs afhankelijk van de omvang)

€ 30 
€ 60

€ 36,30 
€ 72,60

Dactylo
(typewerk, inkt, papier, verzendingskosten post of e-mail)

€ 10 / brief 
€ 7,00 / e-mail
€ 25,00 / aangetekende zending

€ 12,1 / brief 
€ 8,47 / e-mail
€ 30,25 / aangetekende zending

Extra verzendingen per fax of mail

€ 2,50

€ 3,03

Redactie (dagvaarding of conclusies)

€ 11,00 / pagina

€ 13,31 / pagina

Verplaatsingskosten auto
Andere verplaatsingskosten (bv. openbaar vervoer)

€ 0,60 / km
reële prijs

€ 0,73 / km
reële prijs

Vacaties

€ 40,00/verplaatsing

€ 48,40/verplaatsing

Gerechtskosten

Gerechtskosten zijn kosten die wij voorschieten om derden te betalen, zoals gerechtsdeurwaarders, griffies en openbare instanties. De regel is dat u deze kosten zélf rechtstreeks aan de derde vergoedt. Hebben wij ze voor u voorgeschoten? Dan vragen wij deze gerechtskosten terug via de eindfactuur.

Het ereloon en de kantoorkosten kunnen jaarlijks aangepast worden aan de index der consumptieprijzen. De aanpassing van het ereloon wordt u meegedeeld. De aanpassing van de kantoorkosten vindt u op deze website en wordt aangekondigd op ons briefhoofd.

BTW

Advocaten zijn btw-plichtig (21%). Dat betekent dat wij verplicht zijn BTW aan te rekenen op ons ereloon en kosten. De btw bedraagt 21% op het totaalbedrag van het ereloon en kosten, met uitzondering van bepaalde gerechtskosten, de kosten van een bemiddeling en de kosten in het kader van een bewindvoering.

INCASSO / ABONNEMENTEN

Wie op regelmatige basis een beroep doet op ons kantoor, of een standaard-invorderingsprocedure wenst in te leiden wegens niet-betaalde facturen of kostennota’s, kan uiteraard genieten van speciale tarieven. Steeds zal de klemtoon liggen op het creëren van een win-win situatie, waarbij de cliënt tevreden kan terugblikken op onze tussenkomst.

Leave a Comment

Comments are now closed.