Rechtstakken

Aansprakelijkheids- en verbintenissenrecht
+ Arbeidsongevallen
+ Behandeling schadedossiers
+ Lichamelijke schade
+ Medische aansprakelijkheid
+ Overheidsaansprakelijkheid
+ Verkeersrecht
+ Beëindigen contracten
+ Opstellen contracten
+ Verbintenissen uit onrechtmatige daad
Administratief recht
+ Milieu
+ Overheidsopdrachten
+ Procedure bij de Raad van State tot vernietiging en/of schorsing van een overheidsbeslissing
+ Procedures bij de Raad van State, Raad voor Vergunningenbewtisting of anders administratief rechtscollege
+ Stedenbouw en ruimtelijke ordening
+ Tuchtprocedures
+ Vergunningen
Arbeids- en sociaal recht, sportrecht
+ (Schijn)zelfstandigheid
+ Beëindigen arbeidscontracten
+ Opstellen arbeidscontracten
+ Sociaal strafrecht
+ Sociale zekerheid
+ Vertegenwoordiging in individuele arbeidsgeschillen
+ Bemiddeling
+ Contracten, zowel voor de betaalde als de niet-professionele sportbeoefenaar
+ Portret- en televisierechten
+ Sponsoringovereenkomsten
+ Tuchtprocedures binnen de sportfederaties en -clubs
Bouw- en vastgoedrecht
+ Aansprakelijkheid aannemers en architecten
+ Onteigening
+ Zakenrecht: eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, mede-eigendom, recht van opstal, erfpacht, handels- en woninghuur, pach
+ Erfdienstbaarheden
+ Koop en verkoop van onroerende goederen
+ Mede-eigendom
+ Recht van uitweg
Echtscheidings-, familie- en jeugdrecht
+ Dringende en voorlopige maatregelen
+ Echtscheiding onderlinge toestemming, op grond van bepaalde feiten, op grond van feitelijke scheiding
+ Omgangsrecht, ouderlijk gezag en onderhoudsbijdragen
+ Persoonlijke onderhoudsbijdragen
+ Vereffening huwelijksvermogen
+ Vereffening van onverdeeldheid buiten huwelijk
+ Adoptie
+ Afstamming, betwisting ouderschap, erkenning kind
+ Geesteszieken
+ Naamswijziging
+ Recht op persoonlijk contact (ouder/grootouder)
+ Voogdij
+ Bemiddelingscommissie bijzondere jeugdzorg
+ Comité bijzondere jeugdzorg
+ Minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben begaan
+ Minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie
Erfrecht en (familiaal) vermogensrecht
+ Betwistingen testament en schenking
+ Erfrechtelijke geschillen
+ Vereffening huwelijksgemeenschap
+ Vermogens- en successieplanning (estate planning)
Fiscaal Recht
Handels, ondernemings- en vennootschapsrecht
+ Begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden
+ Consumentenrecht
+ Gerechtelijk akkoord en faillissement
+ Handelsovereenkomsten (o.m. concessie, agentuur, franchising, distributie)
+ Handelspraktijken
+ Intellectuele eigendom: auteursrecht, merken, tekeningen en modellen, licenties
+ Mededingingsrecht
+ Aandeelhoudersovereenkomsten
+ Aansprakelijkheid van bestuurders
+ Financieringsoperaties (o.m. kapitaalverhoging, uitgifte warrants, opties)
+ Geschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders
+ Ontbinding en vereffening van een vennootschap
+ Oprichting van een vennootschap (o.m. keuze rechtsvorm, statuten)
+ Overnames, fusies en splitsingen
+ v.z.w.-wetgeving
+ Werking van een vennootschap (o.m. bestuur, algemene vergadering)
Invorderingen (onbetaalde facturen) en beslagrecht
+ Alle ermee gepaard gaande procedures zoals bewarend en uitvoerend beslag en pandverzilvering
+ Efficiënte en snelle inning van openstaande vorderingen (incasso)
Strafrecht
+ Burgerlijke partijstelling
+ Snelrecht
+ Strafbemiddeling
+ Strafrechtelijke verdediging
+ Verschijning voor de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij
+ Verschijning voor het personeelscollege in het kader van de voorlopige of voorwaardelijke invrijheidstelling. Verschijning voor de commissie V.I.
+ Voorlopige hechtenis
Verkeers- en verzekeringsrecht
+ Burgerlijke partijstelling
+ Strafrechtelijke verdediging
+ Omvang verzekeringsdekking
+ Regres
+ Subrogatie
+ Verval van dekking
+ Burgerlijke partijstelling
Vreemdelingenrecht en Visa
+ Regularisatieprocedures (artikel 9bis en 9ter Vreemdelingenwet op grond van humanitaire of medische redenen)
+ Visumaanvragen; toeristenvisum, visum type D,…
+ Procedures tot erkenning van een buitenlands huwelijk
+ Procedures gezinshereniging (artikel 10 en 40 Vreemdelingenwet e.v.)
+ Procedures tot het bekomen van de Belgische nationaliteit
+ Opstarten van beroepsprocedures bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Raad van State en de Rechtbank van Eerste Aanleg

Bemiddeling

Wanneer men in een conflictsituatie terecht komt, bestaat er naast de gerechtelijke weg een alternatieve vorm van geschillenbeslechting: bemiddeling.

Mr. Chris De Nyn is zowel erkend bemiddelaar in familiezaken als erkend bemiddelaar in handels- en burgerlijke zaken.

Bemiddeling is een manier om geschillen tussen twee of eerdere partijen op te lossen waarbij een neutrale derde, de bemiddelaar, hen helpt om tot een aanvaardbare oplossing te komen.

Een bemiddelaar helpt het geschil te analyseren, een oplossing uit te werken en de communicatie tussen de betrokkenen op een gestructureerde wijze te doen verlopen en bevorderen.

De bemiddelaar is geen rechter en legt dan ook geen zelf geen beslissing op.

Wel tracht de bemiddelaar om na gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen, waarbij het streefdoel een ‘win-win’-situatie is voor iedere betrokkene.

De voordelen van een dergelijke geschillenbeslechting zijn talrijk.

In principe is bemiddeling goedkoper dan een gerechtelijke procedure, de besprekingen bij de advocaat-bemiddelaar zijn strikt vertrouwelijk en geheim, de bemiddeling wordt geleid door een neutrale objectieve derde, de advocaat-bemiddelaar beschikt over een ruime ervaring in rechtszaken en kan vanuit deze expertise mogelijke oplossingen uitwerken, gemaakte voorstellen beoordelen enz.

Doorgaans leidt een bemiddeling tot een grotere tevredenheid van alle betrokken partijen, hetgeen een belangrijke factor kan zijn naar de toekomst toe in bvb. familiale situaties, langdurige handelsrelaties, klant tevredenheid etc.

Indien er tussen partijen een akkoord kan bereikt worden, laat de erkend bemiddelaar dit op vraag van partijen homologeren door de rechtbank zodat dit een bindende overeenkomst vormt.

Indien u verdere vragen hebt over de mogeljkheid tot bemiddeling, kan u uiteraard contact opnemen met het kantoor.

 

Voorlopige bewindvoering

Soms gebeurt het dat een persoon niet langer in staat is om zijn eigen goederen en gelden te beheren.

Hij of zij beschikt niet meer over voldoende verstandelijke of geestelijke mogelijkheden door bijvoorbeeld een ongeval, vergevorderde dementie, een verslavingsproblematiek,…

Daarbij komt het geregeld voor dat familieleden bezorgd zijn over het wanbeheer door de persoon in kwestie zelf, het misbruik dat een ander familielid of een derde van de situatie maakt om zichzelf te verrijken etc.

De Vrederechter zal dan een voorlopig bewindvoerder, meestal een advocaat, aanstellen, die het patrimonium van de onbekwaamverklaarde zal beheren.

Dit beheer gebeurt onder toezicht van de Vrederechter, aan wie jaarlijks of tussentijds dient te worden gerapporteerd.

Ook de rechtstreekse familie krijgt de mogelijkheid om dit rapport in te kijken.

Het aanstellen van een voorlopig bewindvoerder zorgt voor een betrouwbaar, onafhankelijk en transparant beheer.

Ons kantoor heeft zich in de loop van de jaren gespecialiseerd in deze bewindvoeringen, en beschikt over een uitgebreide expertise.

U kan steeds bij ons kantoor terecht voor verdere informatie en toelichting.

 

Collectieve schuldenregeling

Steeds meer mensen zijn niet langer in staat om hun schulden af te betalen en worden geconfronteerd met een schuldenberg die hun leven uitzichtloos maakt.

Om deze mensen de mogelijkheid te geven een nieuwe start te geven, werd de ‘collectieve schuldenregeling’ in het leven geroepen.

Na het indienen van een verzoek bij de arbeidsrechtbank, zal er een advocaat worden aangesteld, die als schuldbemidelaar zal optreden.

Concreet zorgt de schuldbemiddelaar voor het beheer van het vermogen waarbij een afbetalingsplan wordt opgemaakt om de schuldenlast af te bouwen en er eveneens een budget wordt voorzien om de levensbehoeften van de betrokkene in te vullen.

De collectief schuldbemiddelaar zal toezien op de correcte uitvoering van dit afbetalingsplan.

In de loop van de jaren heeft ons kantoor een uitgebreide expertise opgebouwd en werden er tal van dossiers opgestart en opgevolgd.

Na afsluiting van de dossiers konden de betrokkenen een nieuwe en vooral schuldenvrije start nemen.

Voor meer toelichting en informatie kan u ons kantoor contacteren.

 

Curatele (faillissement – Ondernemingen in moeilijkheden/WCO)

Ons kantoor wordt reeds jaren aangesteld als curator van ondernemingen die in staat van faillissement werden verklaard door de Rechtbank van Koophandel.

Uiteraard hoeven niet alle moeilijkheden in een onderneming te leiden tot een faillissement.
Ook in de fase dat er nog geen faillissement is en een bedrijf nog overlevingskansen heeft, kan u bij ons terecht.

Er bestaat immers een mogelijkheid om een (tijdelijke) bescherming te bekomen tegen de schuldeisers van de onderneming.

Er wordt dan een verzoek tot toepassing van de ‘Wet continuiteit Ondernemingen’ ( WCO ) ingediend.

Na goedkeuring door de rechtbank wordt door ons een reorganisatieplan opgemaakt en ingediend door ons, waardoor er opnieuw levenskansen worden gecreëerd voor de onderneming.

Uiteraard staan wij ter beschikking voor nadere bespreking en toelichting.